Profielschets Raad van Toezicht

Algemeen Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO)

 

NMO heeft als doel de aangesloten dochterorganisaties MEE en SPRING te ondersteunen en te versterken om hun eigen doelen beter te kunnen verwezenlijken. Een van de pijlers daarin is een synergetisch voordeel behalen, waarvan beide organisaties kunnen profiteren door innovatie- en denkkracht centraal in NMO te organiseren. Daarnaast wordt waar mogelijk efficiencywinst gerealiseerd.

Voor de drie stichtingen is er sprake van één bestuur (personele unie) en één Raad van Toezicht. De website van NMO is www.netwerkmo.nl, voor meer info kunt u ook terecht op www.meewestbrabant.nl en www.springleerhuis.accept.tabs-spaces.nl.

 

Algemeen MEE West-Brabant

MEE maakt meedoen mogelijk! De focus van MEE West-Brabant ligt op participeren. Meedoen dus, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

MEE West-Brabant richt zich op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE heeft daarbij specifieke toegevoegde waarde als het gaat om inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid).

MEE ondersteunt op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De dienstverlening is professioneel en gericht op het ondersteunen van de cliënt en zijn netwerk bij het maken van eigen keuzes en het creëren van duurzame oplossingen. MEE West-Brabant zorgt voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en verbindt informele ondersteuning (netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) met formele ondersteuning (algemene en speciale voorzieningen).

Sinds de decentralisaties en transities in het kader van de hervorming langdurige zorg en de nieuwe wmo, de jeugdwet, de participatiewet en passend onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de cliëntondersteuning bij de gemeenten. De dienstverlening van MEE bestaat uit inclusieve, integrale cliëntondersteuning binnen gemeenten, het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in de wlz (wet langdurige zorg), kennisdeling en -ontwikkeling door de MEE Academie en dienstverlening aan kandidaten en werkgevers op het gebied van arbeidsparticipatie.

MEE West-Brabant is aangesloten bij de landelijke coöperatie MEE NL. Deze coöperatie is gericht op het afsluiten van contracten met landelijke partijen, die regionaal kunnen worden uitgevoerd en waarbij expertise en innovatie gebundeld wordt.

Meer info: www.meewestbrabant.nl

 

Algemeen SPRING

Bij SPRING is er sprake van een bijzondere constructie en rolverdeling in het nieuwe stelsel voor de jeugd in West-Brabant West. De jeugdprofessionals zijn in dienst bij SPRING. SPRING heeft de rol van werkgever en is naast het zorgdragen voor een adequate bezetting, verantwoordelijk voor de professionalisering en de kwaliteit. SPRING heeft zelf geen cliënten. De jeugdprofessionals ontvangen dagelijks aansturing van de lokale aansturing Jeugd vanuit de gemeente waar zij werkzaam zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van de hulpverlening en de jeugdprofessionals leggen hiervoor verantwoording af aan de lokale aanstuurder. De managers van SPRING hebben regelmatig afstemming hierover met de lokale aanstuurders.

SPRING werft, contracteert en schoolt hoogopgeleide professionals met specifieke ervaring en kennis binnen de jeugdzorg. In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West zijn 110 deskundige jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg.

Gemeenten kunnen rekenen op breed samengestelde teams bestaande uit professionals die elkaar optimaal aanvullen. Door de oplossingsgerichte, preventieve benadering gericht op het hele systeem rondom het kind en gezin, kunnen de jeugdprofessionals passende hulp bieden én is er minder specialistische zorg nodig.

Een belangrijke pijler waar SPRING op rust is het SPRINGleerhuis, waar de professionalisering en innovatie van het vak en de werkwijzen van de jeugdprofessionals worden ondersteund. Het doel is dat de jeugdprofessionals die bij SPRING werken tot de top behoren, niet alleen nu maar ook voor de toekomst.

Meer info: www.springleerhuis.accept.tabs-spaces.nl

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NMO bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen expertise. De Raad van Toezicht NMO houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht heeft de functies in de volgende clusters onderverdeeld:

 • werkgeversfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur
 • toezichthoudende taken (waaronder formele wettelijke en statutaire verplichtingen en bevoegdheden)
 • externe verplichtingen
 • eigen ontwikkeling

 

De Zorgbrede Governancecode is voor de raad de basis voor het uitoefenen van het toezicht en voor het eigen functioneren. In de lijn hiermee wil de raad zich verder gaan ontwikkelen als een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht.

Door het einde van de zittingstermijn ontstaat met ingang van januari 2019 een vacature. De vervulling van deze vacature wordt in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad ingevuld. De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht tot het doen van een bindende voordracht.

Om het toezicht goed in te vullen vindt er ongeveer zes keer per jaar een overleg met de bestuurder plaats. Dit is op basis van een jaaragenda en de bestuurstoezeggingen, die worden vastgesteld in het voorafgaande jaar. Om daarnaast op de hoogte te blijven vinden er strategiebijeenkomsten en werkbezoeken plaats. Jaarlijkse of halfjaarlijkse gaat (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht in gesprek met de ondernemingsraad en het management/de staf. Bij deze specifieke vacature is het van belang om goed contact te onderhouden met de Cliëntenraad. Dit zal bestaan uit een aantal contactmomenten per jaar.

 

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemene eisen

Als basis gelden voor alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • is verbonden met de maatschappelijke opgave en het werkterrein van NMO, MEE West-Brabant en SPRING;
 • begrijpt de betekenis van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen voor de cliënten en de burgers op weg naar de inclusieve samenleving; kan in het verlengde daarvan de veranderende rollen en toegevoegde waarde van NMO, MEE en SPRING helpen duiden;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waardengerichte Raad van Toezicht, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid; acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders; vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega-leden van de raad en de bestuurder;
 • reflecteert op het eigen handelen als lid van de raad en op het functioneren van de gehele raad;
 • heeft een heldere en toekomstbestendige visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van geformaliseerd en inhoudelijk resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht;
 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
 • heeft een gezonde dosis kritisch vermogen.

 

Specifieke eisen

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen is er behoefte aan een lid

 • dat het perspectief van cliënten goed kan inbrengen en vertalen. Iemand met kennis van en ervaring in de zorg en het welzijn van mensen met behoefte aan ondersteuning. Iemand die begrijpt wat voor kinderen, jeugdigen en volwassenen de impact is van een beperking of de behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning.
 • dat op basis van praktijkervaring een effectieve bijdrage levert aan de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening in de netwerken waarin MEE West-Brabant en SPRING functioneren.
 • dat op basis van deze ervaring en het gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap kansen ziet voor NMO met beide dochterondernemingen op weg naar een inclusieve samenleving. Ervaring met politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen in de regio is een pluspunt.

Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Wij denken dan aan bijvoorbeeld een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en achtergronden. We streven naar een fraai palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen. Op www.netwerkmo.nl/over-nmo/raad-van-toezicht/ zijn de profielen van de andere leden te zien. Beloning Als bezoldiging ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vaste bruto vergoeding binnen de hiervoor gestelde wettelijke kaders.

De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1- 2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen.

 

Samenstelling

Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Wij denken dan aan bijvoorbeeld een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en achtergronden. We streven naar een fraai palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen. Op www.netwerkmo.nl/over-nmo/raad-van-toezicht/ zijn de profielen van de andere leden te zien.

 

Beloning

De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1- 2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen.

Als bezoldiging ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vaste bruto vergoeding binnen de hiervoor gestelde wettelijke kaders.

 

elm-single-1
elm-single-2
elm-single-3
elm-single-5
elm-single-6
elm-single-7
elm-single-8
elm-single-9
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken